‘Geen arbeid, geen loon’ in het nieuwe systeem

15/12/2015 Leestijd: 2 minuten

Huidige wetgeving

Volgens de huidige wetgeving is de hoofdregel dat geen loon is verschuldigd voor de tijd dat de medewerker zijn werk niet verricht. Dit wordt vaak aangeduid met ‘geen arbeid, geen loon’. De medewerker heeft wel recht op doorbetaling van loon als de reden hiervoor ‘in redelijkheid voor rekening van werkgever behoort te komen’. Een in de wet verankerde uitzondering is arbeidsongeschiktheid en verder kan uit rechtspraak worden afgeleid dat het met name gaat om overmacht situaties zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden.

In het huidige systeem heeft werkgever dus een stok achter de deur in gevallen de medewerker niet bereid is te werken, terwijl hij dat wel zou moeten doen. In dat geval kan werkgever immers aangeven het loon stop te zetten. Gedacht kan worden aan de situatie dat sprake is van spanningen op het werk zonder dat de medewerker arbeidsongeschikt is. In de meeste gevallen is een ontslag op staande voet dan niet direct haalbaar, maar kan het niet betalen van loon wel tot een praktische oplossing van het probleem leiden.

Nieuwe wetgeving

Volgens de nieuwe wetgeving vervalt de huidige hoofdregel ‘geen arbeid, geen loon’ en wordt de huidige uitzonderingsbepaling (7:628 BW) gewijzigd. Het gevolg hiervan is dat de stok achter de deur verdwijnt. Onder de nieuwe wetgeving worden de rollen als het ware omgedraaid en is werkgever verplicht het loon te voldoen indien de medewerker de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij dit in redelijkheid voor rekening van de medewerker behoort te komen. De ‘tenzij’ houdt in dat het aan werkgever is om aan te tonen dat de medewerker niet bereid is om zijn werkzaamheden te verrichten én dat het niet-verrichten van de werkzaamheden voor rekening van de medewerker komt.

Als werkgever begin je dus op een achterstand, waardoor het nog belangrijker is om gebruik te maken van de in het nieuwe lid 5 geboden mogelijkheid. Lid 5 biedt de mogelijkheid om gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst schriftelijk ten nadele van de medewerker af te wijken van hetgeen in de wet staat. Het is dus aan te raden om in de arbeidsovereenkomst de oude ‘geen arbeid, geen loon’ mogelijkheid op te nemen, zodat de stok achter de deur behouden blijft.

Deze bepaling gaat in per 1 april 2016.

0 reactie(s) op “‘Geen arbeid, geen loon’ in het nieuwe systeem”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.