HR definitie en HR eed of gelofte?

14/11/2017 Leestijd: 5 minuten

Na alle blogs met vele moeilijke, soms onbegrijpelijke woorden, waarbij mensen vaak als een product worden gezien dat steeds aangepast kan worden heb ik in Wikipedia eens nagekeken waar HR(M) voor staat. Gewoon leuk om te lezen. Even de essentie:

Humanresourcesmanagement is een veelgebruikte term die zoiets betekent als personeels- beleid, (afdeling) ‘personeelszaken’, P&O of ‘strategisch personeelsmanagement’ en gebaseerd op een aantal uitgangspunten:

 • Mensen vormen binnen een organisatie geen kostenpost, maar zijn activa. Een beter gebruik van de mogelijkheden van de medewerkers leidt tot betere prestaties van de organisatie; Er is sprake van een langetermijnvisie op personeelsbeleid;
 • Strategisch beleid van de organisatie en personeelsbeleid beïnvloeden elkaar.
 • Het systematisch managen van personeel in een flexibele, open organisatie met oog voor veranderingen, op zodanig motiverende en op de organisatie afgestemde wijze, dat het personeel zo veel mogelijk toegerust wordt met bagage waarmee zij hun werk vorm en inhoud kunnen geven, zonder dat veelvuldige inmenging van een leidinggevende is vereist.
 • Kwalitatief en kwantitatief zorg dragen voor een goede personele bezetting om de doelstellingen van de organisatie op adequate wijze te behalen, in zowel het heden als in de toekomst.

Naar mijn mening kun je hieruit de volgende definitie vaststellen:

HR is verantwoordelijk voor gemotiveerde medewerkers die met plezier werken en daardoor een grote verbondenheid met het bedrijf hebben, die waar nodig worden bij- of omgeschoold, die volop meedoen aan innovatie en die eerlijk worden betaald en behandeld waarmee de toekomst van het bedrijf is verzekerd.

Kunnen HR managers dat waarmaken Of is het tijd voor een echte eed?

HR definitie en HR eed of gelofte / ObamaObama wordt ingezworen, foto dankzij Wikimedia

Een ambtenaar, een bestuurder, een volksvertegenwoordiger, een advocaat, een arts, allemaal beroepen waar een eed voor wordt afgelegd. Enerzijds is dat een bescherming voor de persoon zelf (hij/zij is aan de eed gebonden) en anderzijds beschermt men daarmee het individu dat de gevolgen draagt van foutieve besluiten.

Een HR manager hoeft dat niet (misschien een compliance verhaaltje tekenen) terwijl de impact van zijn/haar acties heel groot kunnen zijn voor mensen. Daarnaast is een situatie ontstaan, zeker tijdens de crisis, waarbij HR managers kunnen worden gedwongen door bestuurders en directies om uitvoering te geven aan besluiten die eigenlijk niet kunnen.
De HR manager kan dan geen beroep doen op de eed aflegging waardoor een berisping of ontslag kan volgen. Dat maakt een heel belangrijk beroep tot uitvoerder van directies.
Ik stel dan ook voor om een eed of gelofte in te voeren voor HR managers, eindigend met ‘Dat beloof ik’, of ‘zo waarlijk helpe mij God Almachtig’.

Hoe zou een dergelijke eed eruit kunnen zien? Zomaar een voorzet:

Een HR manager of HR functionaris zweert door de eed of gelofte af te leggen dat hij/zij:

 1. ..plichtsgetrouw en nauwgezet de taken vervult en zaken die hem/haar uit hoofde van de functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan hij het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim houdt voor anderen dan de personen die hij ambtshalve op de hoogte moet stellen;
 2. ..zich gedraagt zoals een goede HR functionaris betaamt, zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar, alle medewerkers eerlijk en open informeert over HR zaken die voor hen van belang zijn of kunnen zijn en niets zal doen dat het aanzien van het HR-ambt schaadt.
 3. ..zich inzet voor gelijke kansen en beloningen voor man en vrouw en dat bewaakt en respect heeft voor zwangerschap en de leiding erop aanspreekt als men zich daar negatief over uit.
 4. ..zich houdt aan de wet en niet de mazen der wet op zoekt die nadelig kunnen zijn voor medewerkers of toekomstige medewerkers.
 5. ..zich inspant om een vastgesteld (wettelijk) percentage invaliden of gehandicapten aan te nemen om deze groep mensen een menswaardig bestaan te gunnen.
 6. ..waakt over te grote verschillen tussen hoger- en lager betaalden en daar de directie duidelijk op wijst.
 7. ..in geval van slechte tijden voor het bedrijf altijd zorgt voor een eerlijke afvloeiingsregeling met een budget voor omscholing, dat ook verdedigt bij de directie en, bij een mogelijke noodzakelijke afweging tussen bedrijf en de medewerkers de belangen van de medewerkers centraal stelt bij het vinden van oplossingen.
 8. ..de kennis en de vaardigheden van collega’s en alle medewerkers zal bevorderen door middel van opleiding en begeleiding en dat faciliteren.
 9. ..tegenover medewerkers en/of sollicitanten niet beïnvloed wordt door levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociale stand, ras, nationaliteit, taal, gender, seksuele voorkeur, leeftijd, ziekte of handicap.
 10.  ..de beroepscode voor HR functionarissen als leidraad voor het handelen zal gebruiken.

Dat verklaar ik plechtig, uit vrije wil en op mijn woord van eer of: ‘Dat beloof ik’ , of ‘zo waarlijk helpe mij God Almachtig’.

Natuurlijk heb ik een keuze gemaakt vanuit mijn ergernissen van de afgelopen jaren. Aanvullingen zijn altijd welkom. Het idee de HR functie officieel te beschermen is tenslotte van het grootste belang.

 

0 reactie(s) op “HR definitie en HR eed of gelofte?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.