Mag een werkgever verrekenen met het salaris van een werknemer?

11/05/2022 Leestijd: 4 minuten

Een werknemer heeft recht op loonbetaling door zijn of haar werkgever. Maar wat als de werkgever een vordering heeft op de werknemer? Mag een werkgever deze vordering verrekenen met het salaris dat hij/zij aan de werknemer verschuldigd is? Hoe zit dat juridisch?

Voordeel van verrekenen voor werkgever

Een werkgever kan om diverse redenen geld tegoed hebben van een werknemer. Bijvoorbeeld als de werknemer schade heeft veroorzaakt aan bedrijfsgoederen, een lening van een werkgever heeft gehad of als de werkgever iets heeft voorgeschoten.

Helaas zullen niet alle werknemers het tegoed van de werkgever (tijdig) willen of kunnen betalen. Om meer zekerheid van betaling te verkrijgen, zullen veel werkgevers hun tegoed op de werknemer willen verrekenen met het te betalen loon.

Wat zijn de wettelijke voorwaarden om te mogen verrekenen tijdens het dienstverband?

In artikel 7:632 BW is geregeld wanneer een werkgever zonder instemming van een werknemer mag verrekenen. Dat is met name in de volgende gevallen:

  • Wanneer de werknemer een schadevergoeding is verschuldigd aan zijn/haar werkgever. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het opzettelijk of bewust schade toebrengen aan bedrijfsmiddelen en diefstal.
  • Bij een verkeersboete of andere boete voor misdragingen onder werktijd. Hiervoor mag een werkgever maximaal 10% van het maandelijks loon inhouden. Het wettelijk minimumloon dient daarbij als ondergrens.
  • Te veel betaald loon, te veel uitbetaalde vakantierechten, of te weinig ingehouden loonbelasting.
  • De werkgever heeft de werknemer een voorschot op het loon gegeven. Voorwaarde voor verrekening is dat het voorschot en de machtiging tot verrekening schriftelijk is vastgelegd en door de werknemer is ondertekend.
  • Wanneer de werkgever een woning aan een werkgever verhuurt. Het gaat dan enkel om de huurprijs.

Let op! In alle andere gevallen die niet in de wet genoemd zijn, kan een werkgever dus niet eenzijdig tijdens het dienstverband tot verrekening overgaan.

Verdere voorwaarden voor verrekening

Er moet dus sprake zijn van een in de wet genoemde grond om te mogen verrekenen. Daarnaast moet er voldaan zijn aan algemene wettelijke regels om te kunnen verrekenen.

Wat zijn die algemene regels voor verrekening?

  • Werkgever en werknemer moeten elkaars schuldeiser en schuldenaar zijn, ze moeten iets van elkaar tegoed hebben.
  • De vordering van de werkgever moet gelijksoortig zijn aan het loon. Simpeler gezegd; met het loon kan alleen een geldvordering van de werkgever verrekend worden. Heeft een werkgever bijvoorbeeld recht op teruggave van een laptop? Dan is dat niet te verreken met het loon.
  • De werkgever moet bevoegd zijn om betaling door de werknemer op te eisen (in het geval dat de werknemer zich terecht beroept op een opschortingsrecht, is dat bijvoorbeeld niet het geval).
  • De werkgever moet bevoegd zijn tot betaling van het loon (in het geval van loonbeslag is dat niet altijd het geval).

Verrekening tijdens dienstverband of aan het einde van het dienstverband?

De werkgever die zijn vordering wil verrekenen dient zich af te vragen op welk moment hij wil en mag verrekenen. Is dat tijdens het dienstverband of aan het einde van het dienstverband? Afhankelijk van het moment gelden er andere regels.

Welke verrekening is mogelijk aan het einde van het dienstverband?

Aan het einde van het dienstverband kan de werkgever iedere geldvordering verrekenen met hetgeen hij nog aan de werknemer dient te betalen (denk aan salaris, uitbetaling vakantiedagen enz.). Wel moet zijn voldaan aan bovengenoemde algemene voorwaarden voor verrekening.

Tijdens de eindafrekening kan een werkgever bijvoorbeeld studiekosten verrekenen, maar ook een lening, of nog door de werknemer te betalen boetes.

Welke verrekening is mogelijk tijdens het dienstverband?

Verrekening tijdens het dienstverband kan alleen in het geval van de in de wet (artikel 7:632 BW)  genoemde situaties (zie de hierboven genoemde vijf gevallen).  Maar ook dan dient aan de algemene voorwaarden voor verrekening te zijn voldaan.

Extra voorwaarde
Zowel bij verrekening tijdens en aan het einde van het dienstverband geldt dat de werknemer minimaal de beslagvrije voet dient te krijgen uitbetaald. Anders gezegd: alleen het bedrag boven de beslagvrije voet mag van het loon worden ingehouden.

Conclusie
Aan het verrekenen van vorderingen van de werkgever op het tegoed van de werknemer worden strikte voorwaarden gesteld. De mogelijkheden voor verrekening aan het einde van de arbeidsovereenkomst zijn ruimer. In alle gevallen moet rekening worden gehouden met de beslagvrije voet van werknemer.

Tip
In het geval werkgever en werknemer onderhandelen over ontslag, kunnen zij in het kader van het aangaan van een vaststellingsovereenkomst afspraken (proberen te) maken over hetgeen zij over en weer te vorderen hebben of wat wordt verrekend. Bij een vaststellingsovereenkomst kan van de wettelijke regels rond ‘verrekening’ worden afgeweken.

0 reactie(s) op “Mag een werkgever verrekenen met het salaris van een werknemer?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.