Off- en nearshoring, trend of noodzaak?

15/12/2015 Leestijd: 6 minuten

In vakbladen en kranten wordt tegenwoordig veel gesproken over het off- en nearshoren van bedrijfsactiviteiten. Wat betekent dit precies? En wat zijn de voordelen? Om hier een antwoord op te kunnen geven, kijken we eerst naar de definitie en het ontstaan van off- en nearshoren.

Off- en nearshoring

Met de term ‘Offshoring’ wordt in de informatietechnologie het verplaatsen van bedrijfsaciviteiten naar een niet-westers land bedoeld. ‘Nearshoring’ is het uitbesteden van zakelijke activiteiten aan een organisatie in een relatief dichtbij gelegen ander land met lagere lonen.( bron: http://www.encyclo.nl)

Ontstaan van Off- en nearshoring

In de jaren negentig komt het verplaatsen van productieactiviteiten naar landen elders in Europa of daarbuiten op volle gang, denk aan de productie van gloeilampen in Polen en assemblagefabrieken voor de auto industrie in Mexico. Directe besparing op de arbeidskosten staat dan nog centraal.

In het decennium erna komt het accent steeds meer te liggen op het verplaatsen van dienstverlening naar het buitenland. Vooral ICT-gerelateerde werkzaamheden worden en masse geoff- en nearshored.

Naast de directe besparing op de arbeidskosten wordt de noodzaak hiertoe ook ingegeven door een tekort aan bekwaam arbeidspotentieel binnen de locale markt. Kortom; buiten de grenzen is er wél of meer kennis, of kennis voor minder geld.

Culture gap en time lag

Een van de voordelen van nearshoring boven offshoring is dat vaak de culturele verschillen kleiner zijn en het verschil in tijdzones miniem zijn waardoor er operationeel gezien minder problemen zijn qua bereikbaarheid. Voor het spreiden van de bereikbaarheid kan het overigens juist gewenst zijn offshore medewerkers te hebben. Zo kan een klant s’avonds laat toch nog remote support krijgen door iemand die elders werkzaam is tijdens voor die regio reguliere kantoortijden.

Kansen

De globalisering biedt enorme kansen om produkten en diensten te verbeteren en af te stemmen op de lokale markt. Daar waar dat traditioneel gold voor industriële produkten (bijvoorbeeld een auto die gemaakt wordt in China en in Nederland wordt verkocht) geldt dat nu ook steeds meer voor diensten. (bijvoorbeeld een betaaltransacties in Nederland die door een Turkse paymentprovider in Ankara worden gehost) Positief aan deze ontwikkeling is dat de klant wereldwijd kan inkopen op een voor haar zo geschikt mogelijke wijze qua prijs en kwaliteit.

Bedreigingen

Diffusion of identification

Door het uitbesteden van delen van de bedrijfsactiviteiten naar het buitenland kan alleen al door de fysieke afstand een verschraling ontstaan in de persoonlijke identificatie met de bedrijfsdoelstellingen. Medewerkers voelen zich minder verantwoordelijk omdat ze een gedeelde verantwoordelijkheid ervaren in plaats van een eindverantwoordelijkheid voor de complete dienstverlening. Dit uit zich vaak in systemen en processen die worden opgetuigd om de uiteindelijke dienstverlening heen. Dit kan een belemmerende werking hebben op de slagvaardigheid en efficiëntie van de dienstverlening. We kennen allemaal wel de reclame van de paarse krokodil.

Alle goede bedoelingen van het standaardiseren van bedrijfsprocessen ten spijt, leidt de gebrekkige invoering ervan tot ergernis bij de afnemer van de dienst en ‘lost of identification’ bij de werknemer.

Het behoeft weinig toelichting dat deze doel middelverschuiving de dienstverlening bovendien onnodig duur maakt. Zo zou bij een geoutsourcte personeels-/salarisadministratie het aantal mutaties de prijsstelling moeten bepalen en de administratieve handling minimaal moeten zijn. Vaak zie je dat deze verhouding zoek is en medewerkers enorm veel tijd besteden aan het vastleggen van de activiteiten zelf. Dit is op zichzelf in de aanloopfase goed om te kunnen analyseren en beoordelen welke activiteiten er worden verricht en wat voor tijd er mee gemoeid is, maar als dit eenmaal bekend is, verliest het blijven registeren ervan zijn waarde.

Inshoring

Met het vrije verkeer van arbeid binnen de Eurozone verplaatsen arbeidskrachten zich gemakkelijk van landen als Polen, Bulgarije, Spanje, Griekenland Roemenië naar Nederland.

Werkzaamheden die zich niet laten nearshoren omdat ze lokaal dienen te worden uitgevoerd (denk aan schoonmaak- en schilderswerkzaamheden) kunnen op die manier toch voor lagere arbeidskosten worden verricht.

Noodzaak

In de huidige arbeidsmarkt waarbij de factor arbeid duur is in Nederland is het noodzakelijk voor bedrijven in de zakelijke dienstverlening om bedrijfsprocessen die niet locaal geserviced hoeven te worden zoveel mogelijk te near- en offshoren of tenminste qua prijsbeleid concurrerend te blijven.

Daarnaast zal ook het kwaliteitsbeleid minimaal gelijkwaardig moeten zijn, maar zoals al beschreven geldt op het vlak van (ICT)technici juist dat deze buiten de grenzen wél te vinden zijn en goedkoper.

In dit opzicht hoeft de stelling ‘You give peanuts, you get monkeys’ dus zeker niet op te gaan.

Culture- en Changemanagement

Of near- en offshoretrajecten tot een succes gemaakt kunnen worden hangt veel meer samen met een gedegen culture- en changemanagementtraject. Hierbij geldt dat het vooraf inzetten van dit traject absolute aanbeveling geniet. Niet zelden mislukt een traject door dat culture-/changement geen of te laat plaats krijgt in het traject. Aan de aanbieder van deze diensten de schone taak de abstracte benefits ervan inzichtelijk te maken aan de hand van referenties en successtories. Deze dienstverlening kan zelfs leiden tot een volledig negatief advies om diensten te near-/offshoren danwel een op maat gesneden aanbevling welke diensten naar welke locatie te near- of offshorren.

Near- en offshoring wordt op deze wijze niet slechts het volgen van een trend maar het zuiver inzien van een eventuele noodzaak ertoe.

Toekomst voor de Nederlandse werknemer

Uit onderzoek van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) uit 2005 blijkt dat de werkgelegenheidseffecten van outsourcing zeer beperkt blijven en dat outsourcing eerder de ontwikkeling in Nederland van meer hoogwaardige banen stimuleert.

Behoefte aan ‘systeem-/out of the box denkers’

Ook onderscheidt de nederlandse werknemer zich nog steeds ten opzichte van bijvoorbeeld Oost-europese werknemers door een verschil in denkwijze. Nederlandse werknemers zijn veeleer systeem-/out of the boxdenkers waardoor zij in staat zijn zelfstandig voor een afwijkend probleem een nieuwe oplossing te bedenken daar waar bijvoorbeeld Oost-europese werknemers weliswaar gemotiveerde en harde werkers zijn, maar zich traditioneel gezien minder buigen over de vraag waarom ze iets doen.

Deze verschillen hebben een culturele en politieke oorsprong en zijn eveneens aan evolutie onderheving.

Toch zal dit voor veel werknemers die overbodig zijn geworden doordat zij hun werk naar het buitenland hebben zien verdwijnen geen direct perspectief bieden. Of zij dienen zich tevreden te stellen met werk op een lager niveau tegen lagere inkomsten of zij dienen zich te ontwikkelen middels bij- om – en herscholing tot de werknemer die deze hoogwaardige baan kan bekleden.

Om het negatieve neveneffect, oplopende binnenlandse werkloosheid, het hoofd te kunnen bieden zal tegelijkertijd de belastingheffing op arbeid mondiaal verlaagd moeten en de belastingheffing op produkten verhoogd om een ontwikkeling in gang te zetten waarbij de lonen zich mondiaal zullen nivelleren. Hier ligt een uitdagende klus voor de Nederlandse arbeidsmarktpoliticologie.

Zichtbaar worden de eerste stappen in deze richting in ieder geval al gemaakt zoals het verhogen van het BTW-tarief.

0 reactie(s) op “Off- en nearshoring, trend of noodzaak?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.