Wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017: verplichtingen voor werkgevers en rechten voor werknemers en ondernemingsraden

03/04/2017 Leestijd: 2 minuten

Naar verwachting zullen per 1 juli 2017 (de precieze invoeringsdatum is nog niet bekend) een aantal wijzigingen in de Arbowetgeving worden doorgevoerd.

Het doel van de wijzigingen is de bedrijfsgezondheidszorg te versterken en knelpunten weg te nemen. Een veel gehoord knelpunt is dat de bedrijfsarts partijdig en onvoldoende afhankelijk van de werkgever opereert. Een ander knelpunt is dat er werkgevers zijn die geen overeenkomst hebben met een arbodienstverlener. Onder meer deze knelpunten worden aangepakt.

Wat kunnen werkgevers en werknemers per 1 juli 2017 verwachten?

 1. Werkgevers zijn verplicht een overeenkomst (“het basiscontract”) met een arbodienstverlener te sluiten, waarin de manier van ondersteuning, die aan een aantal minimumeisen (zie hierna) moet voldoen, is vastgelegd;
 2. De bedrijfsarts adviseert bij de ziekteverzuimbegeleiding, maar werknemer en werkgever zijn zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de adviezen van de bedrijfsarts;
 3. De ondernemingsraad heeft nu al een instemmingsrecht ten aanzien van het takenpakket van de preventiemedewerker, maar krijgt nu ook instemmingsrecht ten aanzien van de keuze van de persoon van de preventiemedewerker en de positionering van deze persoon;
 4. Werknemers krijgen het recht om de bedrijfsarts te bezoeken nog voordat zij ziek zijn en zonder tussenkomst van de werkgever;
 5. Wanneer de werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts, hoeft hij niet direct een second opinion bij UWV aan te vragen maar kan hij bij een andere bedrijfsarts een second opinion aanvragen op kosten van de werkgever;
 6. De bedrijfsarts krijgt de mogelijkheid de werkvloer te bezoeken;
 7. Beroepsziekten moeten door de bedrijfsarts gemeld worden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Handhaving

De Inspectie SZW gaat handhaven op aanwezigheid en de inhoud van het basiscontract. In het basiscontract moeten in ieder geval de volgende elementen opgenomen zijn: toetsen van de RI&E (tools), begeleiding bij ziekte, aanbieden van (periodiek) arbeidsgezondheidskundig onderzoek, eventuele aanstellingskeuringen en het bieden van de mogelijkheid aan werknemers om de bedrijfsarts te consulteren. Daarnaast moeten de rechten en verplichtingen van de bedrijfsarts contractueel vastgelegd worden. Dit zijn:

 • werknemers hebben recht op vrije toegang tot de bedrijfsarts en de bedrijfsarts moet de mogelijkheid hebben om een bezoek te brengen aan de werkplek;
 • een second opinion mogelijkheid voor werknemers bij een andere bedrijfsarts;
 • de bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben;
 • de bedrijfsarts/arbodeskundige heeft recht op overleg met de ondernemingsraad en de preventiemedewerker om zo meer betrokken te raken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken;
 • de bedrijfsarts moet beroepsziekten opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden.

Werkgevers met contracten die op het moment van inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving nog niet voldoen aan de nieuwe eisen, worden niet direct beboet. Zij krijgen nog één jaar de tijd om hun contracten aan te passen. Maar de Inspectie SZW kan wel direct handhavend optreden tegen werkgevers die nog geen contract hebben. Werk aan de winkel dus!

 

0 reactie(s) op “Wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017: verplichtingen voor werkgevers en rechten voor werknemers en ondernemingsraden”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.