Expand AVG Proof
Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

Handleiding duurzaamheid voor organisaties, deel 3.

In deze serie van vijf artikelen wil ik een aanzet geven tot een handleiding voor het realiseren van duurzaamheid in organisaties. In het eerste artikel schetste ik de situatie waarin wij ons nu bevinden. In het tweede een aantal uitgangspunten en de richting naar een gemeenschappelijke visie. In dit derde artikel geef ik aan wat het genoemde Ennisme inhoudt. Ook nu plaats ik daarbij een en ander weer in een zeer breed perspectief en zult u zich wellicht weer afvragen wat je daar als organisatie mee kunt. Diverse zaken uit dit artikel zijn rechtstreeks vertaalbaar naar de eigen organisatie. Omdat te vergemakkelijken stel ik een aantal vragen aan het eind van elk artikel, die u kunt beantwoorden.

Het Ennisme: De Filosofie van de Verbinding

Waarachtige, respectvolle globalisering met behoud van diversiteit en pluriformiteit is niet alleen mogelijk, maar biedt ongekende perspectieven. Globalisering in die zin versterkt het bewustzijn omtrent onze wederzijdse afhankelijkheid tussen individuen en groepen en landen, op internationaal en mondiaal niveau. Maar dan wel met behoud van de eigen onafhankelijkheid en gericht op de enorme mogelijkheden die dat biedt voor wederzijdse ontwikkeling en ontplooiing voor eenieder. In de afgelopen eeuwen is en wordt de wereld geconfronteerd met de macht van de kerk, de staat, de wetenschap, de media en de markt. Het heeft goeds gebracht maar, mede door de eenzijdige en uitsluitende benadering, ook veel kwaad. En het heeft niet geleid tot een wereldwijde, duurzame samenleving. Na het modernisme en het postmodernisme is het tijd voor het Ennisme die daar - door optimaal gebruik te maken van een integrale en multidisciplinaire ethiek en aanpak - wel toe leidt. Het Ennisme gaat uit van de perspectieven die de veelzijdigheid van de mens en de samenleving biedt en het optimaal benutten daarvan. We laten het of-of-denken en handelen achter ons en denken en handelen vanuit de en-en-filosofie. 

Het Ennisme geeft d.m.v. de bewustwordingspsychologie inzicht in de diepst liggende oorzaken en in de aanwezige patronen en problemen, alsmede een oplossingsrichting en handvatten voor een concreet plan van aanpak. Met respect voor alle verschillen kunnen we komen tot een gemeenschappelijke aanpak van de problemen en realisatie van een duurzame samenleving. Waarachtig, integer, dienend en krachtig leiderschap zorgt voor daadkracht binnen een democratische context. Er is grote behoefte aan meer zelfkennis en zelfinzicht. Aan gelijkwaardigheid, wederzijds leren, elkaar aanvullen, stimuleren en inspireren. Het Ennisme verbindt tegenstellingen met elkaar en doet die elkaar aanvullen. Realisme en idealisme, collectief en individueel, uniformiteit en diversiteit, stof en geest, Oostelijke en Westerse levensbeschouwingen, voelen en denken, hebben en zijn, geven en nemen, binnen- en buitenwereld, ecologie en economie, wetenschap en spiritualiteit, persoonlijke en collectieve doelstellingen, een top-down en bottom-up-benadering, enz., enz.  kunnen samengaan en elkaar in wederzijds respect, vertrouwen, openheid en begrip, aanvullen.

Het Ennisme richt zich op de onderlinge samenhang en verbinding. Het is de voorwaarde voor continue individuele en collectieve bewustwording, ontwikkeling en ontplooiing. Doordat we niet meer uitgaan van een van buitenaf opgelegde waarheid, maar elkaar verbinden in het gemeenschappelijke van ons innerlijk inzicht in de waarheid. Het individuele gewetene verbindt zich met het collectieve gewetene. Het Ennisme is de bruggenbouwer die tegenstellingen waar nodig en gewenst overwint en zich richt op realisatie van de synthese.

Vragen die u, in aansluiting op de vragen in de eerste twee artikelen, naar aanleiding van het bovenstaande kunt beantwoorden:
07. Wat vindt u van het Ennisme en wat betekent het voor uw organisatie?
08. Wat is de invloed van globalisering op uw organisatie?
09.  Welke rol speelt zelfkennis in het leiderschap in uw organisatie?
10. Van welke tegenstellingen wilt u af in uw organisatie? Hoe wilt u dat bereiken?
Handleiding duurzaamheid voor organisaties, deel 4.

In deze serie van vijf artikelen wil ik een aanzet geven tot een handleiding voor het realiseren van duurzaamheid in organisaties. In het eerste artikel schetste ik de situatie waarin wij ons nu bevinden. In het tweede een aantal uitgangspunten en de richting naar een gemeenschappelijke visie. In het derde artikel gaf ik aan wat het genoemde Ennisme inhoudt. In dit vierde artikel schets ik de perspectieven die ontwikkelingssamenwerking organisaties kan bieden. Ook nu plaats ik daarbij een en ander weer in een zeer breed perspectief en zult u zich wellicht weer afvragen wat je daar als organisatie mee kunt. Diverse zaken uit dit artikel zijn rechtstreeks vertaalbaar naar de eigen organisatie. Omdat te vergemakkelijken stel ik een aantal vragen aan het eind van elk artikel, die u kunt beantwoorden.

Wederzijdse ontwikkelingshulp en ontplooiing

In hun individuele bewustwordingsproces herkennen mensen vaak een spiraalachtige werking.”Het kwartje valt steeds dieper”. Er is sprake van een cyclisch proces. Het bewustzijn verdiept en verbreedt zich. We maken als mens ontwikkelings- en ontplooiingsfasen mee. In collectieve zin zien we dit ook bij organisaties en culturen en volkeren. Het Ennisme gaat er van uit dat we allemaal, door het unieke van de diverse processen, in elke fase telkens opnieuw en voortdurend van elkaar kunnen leren. Dit impliceert een totaal nieuwe visie op ontwikkelingssamenwerking. In het rijke, moderne en zeer sterk technologisch ontwikkelde Westen kunnen wij heel veel leren van bijvoorbeeld een primitieve samenleving, die in andere opzichten verder en/of oorspronkelijker kan zijn dan wij. Het is volstrekt nieuw er vanuit te gaan dat wij elkaar gaan ontwikkelen en ontplooien op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Het delen van inzichten, kennis, ervaringen, waarden, normen en visie is absolute voorwaarde om tot gemeenschappelijke, duurzame oplossingen te komen. Vandaar mijn initiatief om te komen tot globaliseringcentra.

Naar een andere maatschappij

Iedere (wereld)burger heeft recht op goede huisvesting, gezondheidszorg en gebruik van gas, licht, water en elektriciteit e.d. In de afgelopen decennia heeft de overheid gekozen voor privatisering en marktwerking. Die is te ver doorgeschoten, waardoor er door bepaalde commerciële partijen geprofiteerd wordt van die voorzieningen ten koste van burgers. De macht van de markt en van een aantal multinationals is buitenproportioneel en verwerpelijk. Door angst en wantrouwen is de bureaucratie, regelgeving en controle volkomen doorgeslagen.

Herstel van evenwicht in centralisatie en decentralisatie en van overheidsaansturing met respect voor het individu, is noodzakelijk. Alsmede evenwicht in en samengaan van uniformiteit en diversiteit en van persoonlijke en collectieve doelstellingen. Het is de hoogste tijd om afscheid te nemen van de kwalijke aspecten van het postmodernisme en te komen tot een maatschappij, gebaseerd op het Ennisme, die leidt tot welzijn en welvaart voor eenieder. Van buiten de weg naar binnen en dan van binnenuit de weg naar buiten. Leidend tot een bewuste eenheid in verscheidenheid, met wederzijds respect voor individuele en collectieve waarden, normen, voelen, denken en beleven.     

De communicatiemogelijkheden zijn enorm toegenomen. Dat biedt enerzijds nieuwe perspectieven en mogelijkheden. De complexiteit van de samenleving maakt het verkrijgen van een juist beeld van de werkelijkheid, het effectief communiceren daarover en het komen tot optimale besluitvorming echter ook moeilijker. Het belang van echt luisteren naar elkaar en naar onze omgeving wordt dus steeds belangrijker.

Het postmodernisme, met o.a. terrorisme en de economische en ecologische crisis als uitwassen daarvan, gaat aan zichzelf ten onder. De wereld wordt onbestuurbaar en men wordt individueel en collectief te kwetsbaar. Het is geen utopie maar een uitdaging om culturen in een wederzijdse win-win-situatie met elkaar te verbinden. In plaats van dat cultuurverschillen leiden tot ecologische, economische en levensbeschouwelijke conflicten en oorlogen. Het Ennisme en een multidisciplinaire aanpak bevorderen en stimuleren de noodzakelijke  individuele en collectieve gedragsverandering. 

Milieubeleid dient niet alleen vanuit een technologische invalshoek te worden bepaald, maar ook vanuit een sociale, relationele en spirituele benadering. We moeten de milieuproblemen niet verplaatsen en niet meer kiezen voor schijnoplossingen en symptoombestrijding, maar ze daadwerkelijk oplossen. Herstel van evenwicht leidt tot herstel en behoud van het milieu en een leefbare samenleving, ook voor volgende generaties.

De wereldbevolking zal doorgroeien naar 9 tot 12 miljard bewoners. Emancipatie, verbetering en versterking van de positie van de vrouw is absolute voorwaarde om de Millenniumdoelen te realiseren. Een andere visie op de werkelijkheid en op relaties kan de bevolkingsgroei doen afnemen. Een menswaardig en verantwoord bevolkingsbeleid helpt arme landen tot economische bloei te komen.

Gezondheid, onderwijs en realisatie van alle mensenrechten en millenniumdoelen zijn de belangrijkste bouwstenen van het fundament waarop we tot een betere en duurzame wereld kunnen komen. Voorzien in de basisbehoeften van de mens biedt ruimte tot zelfontplooiing en creativiteit. Realisatie van mensenrechten en millenniumdoelen is dus een voorwaarde voor optimale zelfkennis. En zelfkennis is voorwaarde tot realisatie van waarachtige globalisering. Het is de plicht van hen en van ons die in voldoende welvaart leven, om tot optimale zelfkennis en mensenkennis te komen.

Vragen die u, in aansluiting op de vragen in de eerste drie artikelen, naar aanleiding van het bovenstaande kunt beantwoorden:

11. Welke inzichten, kennis, ervaringen, waarden, normen en visie wilt u en/of uw organisatie delen om te komen tot gemeenschappelijke, duurzame oplossingen?
12. Wat gaat u doen ter vermindering en/of opheffing van angst, wantrouwen, bureaucratie, regelgeving en controle in uw organisatie?
13. Wat gaat u doen om het in- en extern luisteren in uw organisatie te verbeteren?
14. Welke bijdrage levert uw organisatie aan gezondheid, onderwijs en realisatie van alle mensenrechten en millenniumdoelen? Wat gaat uw organisatie doen?

 

Geplaatst in HR varia door Bert-Jan van der Mieden op 25 november 2010

Reacties op Handleiding duurzaamheid voor organisaties, deel 3.

Er zijn nog geen reacties.

Plaats zelf een reactie


Expand maakt gebruik van functionele, tracking en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren. Cookies zijn kleine informatiebestanden die de toegang tot expand.nl vergemakkelijken en de navigatie op onze website sneller en effici├źnter laat verlopen. Een cookie is uniek voor elke gebruiker. De functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt en dat wij inzicht hebben in het gebruik van onze eigen website. De tracking cookies worden gebruikt om bezoekers van onze website te voorzien van relevante informatie en de site te personaliseren. Dit doen we niet alleen via de inhoud, maar ook via de advertenties die wij tonen. Ook derde partijen (zoals Google) die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen je interesses te vinden en k├║nnen deze cookies gebruiken om een bezoekersprofiel op te stellen. Wij hebben dit liever niet, maar jammer genoeg hebben we geen invloed op wat deze partijen met hun cookies doen. Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit overigens niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt op onze site. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op jouw interesses. In ons privacy statement vind je meer uitleg over het toestaan of blokkeren van cookies op onze site.