Disclaimer

De blogrubriek is een uitgave van Expand. De opgenomen artikelen worden door columnisten/bloggers op persoonlijke titel geschreven. De meningen die zij daar uiten vertegenwoordigen niet per definitie de mening van Expand. Expand is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste artikelen en de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.

Expand behoudt zich het recht materiaal van de weblog te verwijderen. Zij zal dat in ieder geval doen, indien de inhoud van het geplaatste materiaal naar haar mening racistisch of discriminerend van aard is of op welke manier dan ook in strijd met de openbare orde en/of goede zeden. Tevens zal materiaal geweigerd of verwijderd worden indien het inbreuk maakt op de rechten van derden.

Reacties die door derden op deze website zijn geplaatst, kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd of verwijderd worden.

Expand spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar aangeboden diensten. Expand behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er toch onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Expand geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Expand geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake is van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Expand streeft ernaar om e-mails snel te verwerken. Zij garandeert echter niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Expand geeft geen enkele garantie op welk aspect van de site dan ook en is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enige schade die mogelijkerwijs voortvloeit uit het gebruik van de site van Expand.

Over Expand

Executive Search