Vanaf 1 januari 2018 vakantiegeld verschuldigd over overwerktoeslag

31/10/2017 Leestijd: 2 minuten

Op 1 januari 2018 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) op een aantal onderdelen, waaronder het loonbegrip. In de wet staat nu dat onder “loon” de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking worden verstaan, met uitzondering van onder andere verdiensten uit overwerk. Deze uitzondering vervalt per 1 januari 2018. Dit heeft tot gevolg dat de werkgever vanaf dat moment ook het minimumloon moet betalen voor overwerk én dat de vergoeding voor overwerk onder het loonbegrip valt en de werkgever daarover dus vakantietoeslag verschuldigd is.

De nieuwe wetgeving heeft onmiddellijke werking; er is geen overgangsrecht. Dit betekent dat de nieuwe regels per 1 januari 2018 direct gelden, maar ook dat de uitbetaling in 2018 van overuren die gemaakt zijn voor 1 januari 2018 moet geschieden conform de nieuwe wetgeving.

Er zijn een aantal uitzonderingen:

  • Tot 1 januari 2019 is het mogelijk overuren te compenseren door middel van tijd-voor-tijd, mits de werknemer hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Na 1 januari 2019 is dit alleen nog mogelijk dit in de toepasselijke cao is opgenomen. Compensatie in tijd-voor-tijd dient in beginsel plaats te vinden vóór 1 juli van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de overuren zijn verricht. Indien geen arbeidsduur is overeengekomen (nulurencontract) dan moet de verrichte arbeid steeds worden uitbetaald en is compensatie in tijd-voor-tijd niet mogelijk. Bij min-max contracten geldt dit alleen voor wat betreft de uren boven de overeengekomen maximum arbeidsduur;
  • Bij cao mag afgeweken worden van de verplichting om over het loon (inclusief overuren) vakantietoeslag te betalen;
  • Met werknemers die meer dan drie keer het minimumloon verdienen kan schriftelijk afgesproken worden dat zij over het meerdere geen recht op vakantietoeslag hebben;
  • Met werknemers met een hoog (basis)loon kan schriftelijk afgesproken worden dat een vergoeding voor overwerk geacht wordt inbegrepen te zijn in het (basis)loon.

Tip voor werkgevers:

  1. Indien een cao van toepassing is, check of er een afwijking is opgenomen;
  2. Betaal overuren gemaakt in 2017 voor 1 januari 2018 uit of laat de overuren opnemen;
  3. Maak, voor zover deze er nog niet zijn, schriftelijk afwijkende afspraken
0 reactie(s) op “Vanaf 1 januari 2018 vakantiegeld verschuldigd over overwerktoeslag”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.